Privatumo politika

Privatumo politika

Ši Privatumo politika nustato pagrindinius UAB „Opera Optima“ taikomus privatumo principus ir taisykles, taikomus šios svetainės naudojimuisi – lankymosi joje, naršymo ir naudojimosi svetainėje esančiomis paslaugomis.

Asmuo (svetainės naudotojas), tęsdamas naršymą svetainėje ar toliau naudodamasis joje esančiomis paslaugomis ar informacija po to, kai jam buvo pateikta informacija apie tai, patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

 

Asmens duomenų tvarkymas

Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas – UAB „Opera Optima“, juridinio asmens kodas 126338743, buveinės adresas Gedimino pr. 26-413, LT-01104 Vilnius.

Asmens duomenys UAB „Opera Optima“ tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba) automatiniu būdu.

UAB „Opera Optima“ asmens duomenis tvarko teisės aktų nustatyta tvarka, asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

Asmens duomenis UAB „Opera Optima“ tvarko vienu ar keliais iš šių tikslų:

1) konferencijų ir renginių organizavimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: dalyvio asmens vardas ir pavardė, darbovietė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

2) paslaugų ir produktų pirkimą skatinančių marketinginių akcijų organizavimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: dalyvio asmens vardas ir pavardė, telefono numeris, adresas, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris;

3) asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: vardas ir pavardė, deklaruota arba faktinė gyvenamoji vieta, el. pašto adresas, telefono numeris;

4) tiesioginės rinkodaros arba kitos informacijos duomenų subjektams siuntimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas.

Asmens duomenys saugomi 2 metus po paslaugų ir produktų pirkimą skatinančių marketinginių akcijų pasibaigimo dienos arba ne ilgiau nei 10 metų po sutartinių santykių pabaigos, jei sudaroma paslaugų teikimo sutartis.

 

Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Sutikimą naudoti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu bet kuriuo metu galite atšaukti, pranešdami telefonu +370 5 2127397 arba užpildę formą „Susisiekite“ šioje svetainėje.

 

Teisė susipažinti su Bendrovėje tvarkomais savo duomenimis

Fizinis asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę neatlygintinai kartą į metus susipažinti su Bendrovės tvarkomais jo duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienus metus.

Bendrovė ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos raštu pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Asmens prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu.

Jei asmuo, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, kreipiasi į Bendrovę (raštu, elektroniniu paštu, per teikiamų paslaugų svetaines ar kitokia forma). Bendrovė privalo asmens duomenis patikrinti ir nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (ar) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Bendrovė gali pasilikti archyvines tokių duomenų kopijas, jei tai būtina sutartinių įsipareigojimų duomenų subjektui įgyvendinimui ar būtina teisės aktų nustatyta tvarka (finansinės apskaitos, kibernetinių nusikaltimų tyrimui ir pan.).